Fysische Geografie – Archeologie

De Nederlandse bodem bevat op diverse plaatsen nog resten uit het verleden. Wanneer de bodem wordt verstoord, bijvoorbeeld in verband met bouwprojecten, is het belangrijk om van te voren onderzoek te doen en na te gaan of er waardevolle archeologische resten voorkomen. De eerste stap is een bureauonderzoek, mogelijk gevolgd door een booronderzoek om de kans op de aanwezigheid van archeologische resten te bepalen. De verschillende bodemlagen worden in kaart gebracht zodat de landschappelijke setting kan worden bepaald. Gaat het bijvoorbeeld om een veenlandschap of een oude rivierduin of oeverwal waarop bewoning kan hebben plaatsgevonden?  Met dit soort vragen houd ik me bezig. Ik doe onderzoek naar het Nederlandse landschap waarbij geomorfologische, bodemkundige en antropogene factoren en processen zoveel mogelijk integraal worden bekeken. 

Archeologisch onderzoek is verplicht wanneer de bodem wordt geroerd, bijvoorbeeld door ontgraven, en het plangebied of de planlocatie een dubbelbestemming Waarde – Archeologie heeft. Ook is archeologisch onderzoek verplicht als de grond wordt geroerd ter plaatse van een wettelijk beschermd archeologisch monument.

Als senior KNA prospector heb ik bureauonderzoeken en booronderzoeken uitgevoerd voor plangebieden in met name het midden en zuiden van het land. Voor archeologisch bureauonderzoek en heldere adviezen bent u bij mijn bureau aan het juiste adres. Booronderzoek voer ik uit in samenwerking met opgravingsbedrijven die  beschikken over een certificaat. Dat is geregeld in de Erfgoedwet. In het Besluit Erfgoed Archeologie wordt hiervoor BRL SIKB 4000 als verplichte certificatieregeling (schema) aangewezen.

Links:

Certificeren en registratie – SIKB

Actorregister Archeologie 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *