Uitgevoerd onderzoek

Enkele voorbeelden:

Gemeente Meerssen, Nuth, Beek, Valkenburg a/d Geul, Limburg

Fysisch-geografisch onderzoek in het kader van een archeologische begeleiding in een 8 km lang tracé  tussen Maastricht Airport en de Geul bij Meerssen.

Gedeelte van onderzocht tracé  op een plateauterras nabij Schimmert. foto: H.E. Bouter

Diverse geomorfologische eenheden zijn onderzocht waaronder plateauterrassen, droogdalen, löss-wanden en de beekdalbodem van de Geul. Er is een analyse uitgevoerd van de bodemkundige en sedimentologische opbouw door onderzoek van ontsluitingen in een ontgraven rioolsleuf. Dit had als doel de landschappelijke context van archeologische vindplaatsen  uit de IJzertijd en Middeleeuwen – Nieuwe tijd te bepalen en inzicht te verkrijgen in bodemerosie en accumulatie van colluvium. Opdrachtgever: SOB Research

Inventarisatie van aardkundige waarden in terreinen van Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant. Uitgevoerd voor GEO-LOGICAL.

Dommel,
Meanderende beek de Dommel nabij Nijnsel. In de Dommelbeemden zijn oude meanders en andere landschapsvormen geïnventariseerd ten behoeve van een evaluatie van de aardkundige waarden. foto: H.E. Bouter

Veldhoven, plangebied Vooraard, Noord-Brabant. Fysisch-Geografische en archeologische inventarisatie d.m.v. een booronderzoek,  in opdracht van GEO-LOGICAL (Sjoerd Kluiving).