Uitgevoerd onderzoek

Gemeente Meerssen, Nuth, Beek, Valkenburg a/d Geul, Limburg. Fysisch-geografisch onderzoek langs een 8 km lang tracé  tussen Maastricht Airport en de Geul bij Meerssen (AB Transportriool). Uitgevoerd voor SOB Research. Ik heb het landschappelijke deel van het onderzoek uitgevoerd en gerapporteerd. De rapportage van het archeologische deel is uitgevoerd door Antoine Mientjes.

Gedeelte van onderzocht trace op een plateauterras nabij Schimmert. foto: H.E. Bouter

Ik heb diverse geomorfologische eenheden onderzocht waaronder plateauterrassen, droogdalen, löss-wanden en de beekdalbodem van de Geul. Er is een uitgebreide analyse uitgevoerd van de ruimtelijke variaties in de bodemkundige en sedimentaire opbouw door onderzoek van ontsluitingen in een ontgraven rioolsleuf. Dit had als doel de landschappelijke context van vindplaatsen (IJzertijd en Middeleeuwen-Nieuwe tijd) te bepalen en inzicht te verkrijgen in bodemerosie en colluviumvorming. Dit in het kader van de vraag of en waar oude nederzettingen en artefacten kunnen zijn aangetast door erosie of zijn afgedekt met sediment.

Heesseltsche uiterwaarden,Gelderland. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek Heesseltsche uiterwaarden.  Dit betrof een groot booronderzoek in opdracht van Oranjewoud, in het kader van herinrichting van de uiterwaarden.

Uiterwaarden Lent bij Nijmegen, Gelderland. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen in het kader van de MER  Dijkteruglegging Lent, in samenwerking met Ivo Vossen, Oranjewoud.

Eiland van Dordrecht, Zuid-Holland. Archeologisch onderzoek versterking primaire waterkering Eiland van Dordrecht West –  in samenwerking met dr. Juan van der Roest, Grontmij.

Proefsleuvenonderzoek t.b.v. de uitbreiding van Nederwetten,  gemeente Nuenen, Noord-Brabant. Landschappelijk en bodemkundig onderzoek; bestudering van plaggendekken , dekzanden en beekafzettingen. De werkzaamheden heb ik uitgevoerd voor Oranjewoud in samenwerking met Ivo Vossen.

Proefsleuf op de overgang van enkeerdgronden naar beekeerdgronden. foto: H.E. Bouter

Ede, Gelderland. Een goed bewaarde Mesolithische vindplaats  in het plangebied Kernhem-vlek B, gemeente Ede.  Dit betrof een landschappelijk en bodemkundig onderzoek  ter plaatse van een dekzandkop met uitzonderlijk veel vuursteenvondsten, in opdracht van ACVU-HBS.

Veldhoven (Vooraard), Noord-Brabant. Fysisch-Geografische en archeologische inventarisatie d.m.v. een booronderzoek,  in opdracht van GEO-LOGICAL (Sjoerd Kluiving). In het veld geassisteerd door Tom Deville.

Inventarisatie van aardkundige waarden in terreinen van Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant. Uitgevoerd voor GEO-LOGICAL.

Dommel,
Meanderende beek de Dommel nabij Nijnsel. In de Dommelbeemden zijn oude meanders en andere landschapsvormen geïnventariseerd ten behoeve van een evaluatie van de aardkundige waarden. foto: H.E. Bouter