Diensten

  • Verkennend en karterend booronderzoek (Inventariserend veldonderzoek landbodems)  in het kader van archeologische projecten; veldonderzoek, rapportage en/of  coördinatie van onderzoek,  aansturing veldwerkers
  • Archeologisch bureauonderzoek, quick-scans
  • Fysisch-geografische studies bij gravend onderzoek (proefsleuven e.d.) waaronder bodemkundige beschrijvingen, rapportage landschappelijk en bodemkundig onderzoek
  • Visualisatie van ruimtelijke gegevens in een Geografisch Informatie Systeem (QGIS), vervaardiging van thematische kaarten (landschap, archeologie)
  • Onderzoek en advisering op het gebied van aardkundige waarden, al dan niet in samenhang met cultuurhistorische of ecologische waarden
  • Geomorfologisch onderzoek; proceskundig en kwartair-geologisch onderzoek